Δράσεις

Α. Διαχείριση Έργου και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος

Δράση A1: Διαχείριση Έργου

Δράση A2: Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος

Δράση A3: Παρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώματος του Έργου

Δράση A4: Δράσεις δικτύωσης με εμπλεκόμενους φορείς

Δράση A5: Δράσεις δικτύωσης με άλλα σχετικά ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και προγράμματα.

Δράση A6: Εξωτερικός οικονομικός έλεγχος

Δράση A7: Σχεδιασμός επικοινωνίας του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του Έργου

B. Προπαρασκευαστικές ενέργειες

Δράση B1: Σχεδιασμός και οργάνωση υλοποίησης του έργου

Η δράση περιλαμβάνει:
  • την οργάνωση και το σαφή προσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου
  • την επιλογή των επιχειρήσεων και δημοτικών υπηρεσιών που θα συμμετάσχουν στις δράσεις εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια
  • την κατάρτιση του επικοινωνιακού και του εκπαιδευτικού πλάνου

Κατά το στάδιο της επιλογής των συνεργατών θα επικαιροποιηθούν και θα αξιολογηθούν στατιστικά στοιχεία από όλες οι σχετικές δράσεις που πραγματοποιεί η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, για το χρονικό διάστημα από σήμερα έως και την έναρξη του Έργου.

Δράση B2: Οργάνωση και κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η οργάνωση και κατάρτιση του αναλυτικού εκπαιδευτικού υλικού εκπαίδευσης των συνεργατών τόσο για το στάδιο των εκπαιδευτικών ημερίδων όσο και για το στάδιο των επί τόπου σεμιναρίων και τη διενέργεια πιλοτικών επιθεωρήσεων στους επιλεγμένους συνεργάτες των δύο περιφερειών.

Δράση B3: Κατάρτιση επικοινωνιακού υλικού και προμήθεια υλικών επικοινωνίας

Κατά τη δράση αυτή θα σχεδιαστούν στρατηγικά οι δράσεις C1 και C2 του Έργου προς το κοινό. Συγκεκριμένα θα γίνει η επιλογή των σημείων και του χρόνου ανά πόλη που θα πραγματοποιηθεί το Roadshow και θα γίνουν αρχικές επισκέψεις στα σημεία, όπου θεωρείται απαραίτητο για την εξεύρεση κατάλληλων χώρων. Επίσης, θα γίνει ο σχεδιασμός του προγράμματος επικοινωνίας στα τοπικά μέσα και των στοιχείων που θα συνθέτουν κάθε δράση, όπως ο εκθεσιακός χώρος, ο διαγωνισμός και το προωθητικό υλικό.

Δράση B4: Παραγωγή videos How To Do και ανάρτησή τους στο youtube

Κατά την υλοποίηση αυτής της προπαρασκευαστικής Δράσης θα δημιουργηθούν 8 video εκπαιδευτικού χαρακτήρα (How to Do). Τα έξι θα είναι αυτοτελή και θα παρουσιάζουν τις διαδικασίες συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και τελικής διαχείρισης (ανακύκλωσης) για κάθε κατηγορία συσκευής σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/2014. Επιπλέον θα δημιουργηθεί ένα video εφ' όλης της ύλης, το οποίο θα παρουσιάζει συνοπτικά και αποσπασματικά το σύνολο των διαδικασιών (συλλογή, μεταφορά κλπ) παραλαβής και επεξεργασίας των ΑΗΗΕ.
Τέλος θα δημιουργηθεί και ένα video τύπου trailer, το οποίο θα απευθύνεται στο ευρύ κοινό και θα χρησιμοποιηθεί κυρίως στo Roadshow.

C. Ενέργειες επικοινωνίας / εκστρατείες ευαισθητοποίησης

Δράση C1: Εκστρατεία σε έντυπα και ηλεκτρονικά τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Social Media

Η εκστρατεία ενημέρωσης θα γίνει σε τοπικό επίπεδο και θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οχημάτων επικοινωνίας που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των ενεργειών. Τα μέσα αυτά θα είναι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, ιστοσελίδες των πόλεων, το Facebook, καθώς και έντυπα και ψηφιακά τοπικά μέσα. Ο ρόλος του προγράμματος επικοινωνίας στο ραδιόφωνο και στο ίντερνετ θα είναι υποστηρικτικός του Roadshow. Οι δημοσιεύσεις στο Facebook και οι ενέργειες δημοσιότητας θα περιλαμβάνουν επίσης μηνύματα σχετικά με τα οφέλη και την ορθή διαχείριση των παλιών ηλεκτρικών συσκευών.

Δράση C2: Διοργάνωση Ειδικών Εκδηλώσεων (Roadshow)

Για να επιτευχθεί βιωματική και αμφίδρομη επικοινωνία προς τους πολίτες, θα πραγματοποιηθεί Roadshow σε κεντρικά σημεία 15 πόλεων στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, με επί τόπου συλλογή παλιών συσκευών και εκθεσιακό χώρο που θα αναπαριστά χώρο σε μονάδα επεξεργασίας. Οι πολίτες που θα συμμετέχουν στο Roadshow θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν γιατί και πώς να διαχειρίζονται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο τις παλιές συσκευές τους και να γνωρίσουν από κοντά πώς γίνεται η επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικών συσκευών.

D. Δράσεις Εκπαίδευσης

Δράση D1: Διοργάνωση ημερίδων για την εκπαίδευση των εμπλεκομένων μερών στη διαχείριση ΑΗΗΕ

Κατά τη διάρκεια του Έργου προγραμματίζεται η διοργάνωση ημερίδων με στόχο την ενημέρωση των συνεργατών για τις ορθές πρακτικές διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στις 8 πρωτεύουσες των νομών που ανήκουν στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Στις ημερίδες θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα Αντιδήμαρχοι ή Υπεύθυνοι καθαριότητας/ περιβάλλοντος, καθώς και εκπρόσωποι των αλυσίδων λιανικής που βρίσκονται σε Θεσσαλία και Ήπειρο, αλλά και συνεργάτες μεταφορείς της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ καθώς και εκπρόσωποι άλλων τοπικών φορέων.

Δράση D2: Διενέργεια σεμιναρίων (on-site training) σε επιλεγμένες επιχειρήσεις του δικτύου συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης στις Περιφέρειες του Έργου και διενέργεια πιλοτικών «εκπαιδευτικών» επιθεωρήσεων

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης θα αφορά στην μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τρόπο με τον οποίο οι βέλτιστες πρακτικές ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ εφαρμόζονται στο περιβάλλον εργασίας. Η μεταφερόμενη τεχνογνωσία θα είναι αυτή που αναπτύχθηκε και προτυποποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE (LIFE07 ENV/B/000041) με την έκδοση των προδιαγραφών WEEELABEX για όλα τα στάδια διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Η διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων αφορά τις συνεργαζόμενες εταιρείες προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής ΑΗΗΕ (scrap dealers), μεταφοράς ΑΗΗΕ και διαχείρισης ΑΗΗΕ (μονάδες επεξεργασίας που παραλαμβάνουν ΑΗΗΕ από τις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Ηπείρου).

Δράση D3: Διενέργεια σεμιναρίων (on-site training) στο δίκτυο συλλογής επιλεγμένων ΟΤΑ στις Περιφέρειες του Έργου και διενέργεια πιλοτικών «εκπαιδευτικών» επιθεωρήσεων

Το αντικείμενο της εκπαίδευσης θα αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας στον τρόπο με τον οποίο οι βέλτιστες πρακτικές ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ εφαρμόζονται στο περιβάλλον εργασίας. Η μεταφερόμενη τεχνογνωσία θα είναι αυτή που αναπτύχθηκε και προτυποποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE (LIFE07 ENV/B/000041) με την έκδοση των προδιαγραφών WEEELABEX για όλα τα στάδια διαχείρισης των ΑΗΗΕ. Στα σεμινάρια θα συμμετέχουν οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής διαχείρισης των Δήμων/ Αντιδήμαρχοι Περιβάλλοντος και το εργατικό δυναμικό των ΟΤΑ που συνεργάζονται με την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ στις 2 Περιφέρειες.

E. Παρακολούθηση της επίδρασης του Έργου στα κοινά–στόχος και στο στοχευμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα

Δράση E1: Παρακολούθηση της επίδρασης του Έργου στα κοινά στόχος

Με το τέλος κάθε ημερίδας θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που θα περιλαμβάνουν τον αριθμό των παρευρισκομένων, το βαθμό συμμετοχής τους με σχόλια και ερωτήσεις και μια σύντομη αξιολόγηση της ημερίδας από τους παρευρισκομένους. Με το τέλος κάθε εκστρατείας στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα θα συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία της καμπάνιας και αποκόμματα από τον τοπικό τύπο. Επίσης, με το τέλος του Roadshow σε κάθε πόλη θα ετοιμάζεται απολογισμός που θα περιλαμβάνει των αριθμό των επισκεπτών στον εκθεσιακό χώρο.

Στο τέλος των ημερίδων και του Roadshow θα παραδοθεί αντίστοιχη συνολική έκθεση που θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις επιμέρους ενέργειες.

Δράση E2: Παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των ποσοτικών στόχων μείωσης του περιβαλλοντικού προβλήματος

Με το τέλος των ενεργειών επικοινωνίας προς το ευρύ κοινό, θα πραγματοποιηθεί έρευνα αγοράς στις πόλεις της Λάρισας και των Ιωαννίνων για να εξετασθεί η εξέλιξη στα ποσοστά γνώσης γύρω από την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Η έρευνα θα διεξαχθεί με face to face interviews σε ικανό αντιπροσωπευτικό δείγμα ανά πόλη.

Βασική δράση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των ποσοτικών στόχων μείωσης του περιβαλλοντικού προβλήματος, που οφείλεται στην δεύτερη βασική αιτία, δηλαδή την κακή "ποιότητα" παραληφθέντων ΑΗΗΕ (σπασμένες ή ελλιπών κατασκευαστικών μερών συσκευές) μέσω του υφισταμένου δικτύου της Ανακυκλωση Συσκευών ΑΕ από την μη ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί και θα αναπτυχθεί σε δύο κύρια στάδια:

  1. ανάλυση των δεδομένων που αναπτύχθηκαν από το προπαρασκευαστικό στάδιο για τα ποιοτικά στοιχεία παραληφθέντων ΑΗΗΕ στις δύο περιφέρειες και τα ποιοτικά στοιχεία ανά συνεργαζόμενη εταιρεία διαχείρισης ΑΗΗΕ
  2. σύγκριση των δεδομένων με τα αποτελέσματα και τα στοιχεία που προκύπτουν κατόπιν εφαρμογής των δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκριτικά κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του έργου με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση των δράσεων, προκύπτουν από τις βάσεις δεδομένων της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση των ΑΗΗΕ από τους συνεργάτες στις δύο περιφέρειες.

Δράση E3: Δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις εφαρμογής ορθών πρακτικών

H παρούσα δράση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και σημαντική ενέργεια για την επαλήθευση και παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου. Αφορά στην παρακολούθηση επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σχετικά με την εκπαίδευση ορθής και περιβαλλοντικής πρακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ των εμπλεκομένων φορέων. Θα επικεντρωθούν στους εξής συνεργάτες των 2 περιφερειών:

  1. συνεργαζόμενοι Δήμοι (ΟΤΑ) – συλλογή ΑΗΗΕ
  2. συνεργαζόμενες εταιρείες προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής ΑΗΗΕ (scrap dealers)
  3. συνεργαζόμενες εταιρείες ως σημεία συλλογής ΑΗΗΕ (retailers – καταστήματα λιανικής πώλησης ΗΗΕ)
  4. συνεργαζόμενες εταιρείες μεταφοράς ΑΗΗΕ (μεταφορικές εταιρείες)
  5. συνεργαζόμενες εταιρείες διαχείρισης ΑΗΗΕ (μονάδες επεξεργασίας που παραλαμβάνουν ΑΗΗΕ από τις περιοχές ενδιαφέροντος – 2 περιφέρειες)

F. Επικοινωνία και διάχυση του έργου και των αποτελεσμάτων του

Δράση F1: Ανάπτυξη λογοτύπου και επίσημης ιστοσελίδας του Έργου – Συντήρηση ιστοσελίδας

Δράση F2: Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου

Δράση F3: Σχεδιασμός και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων του Έργου

Δράση F4: Σύνταξη Layman’s Report

Δράση F5: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου στις αρμόδιες αρχές και επίσημη ενημέρωση στο WEEE FORUM και στο WEΕELABEX