Περιβαλλοντικό πρόβλημα

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει το Infocycle είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω αυξημένης ρύπανσης από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα κατασκευαστικά μέρη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων συσκευών, η οποία προέρχεται από τη μη περιβαλλοντικά ορθή διαχείρισή τους σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Το διττό πρόβλημα που εντοπίζεται στις ανωτέρω Περιφέρειες αποτελείται τα εξής δύο σκέλη:

  1. μειωμένη συλλογή παραγόμενων ΑΗΗΕ μέσω του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ
  2. μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των συλλεγομένων ΑΗΗΕ από τους εμπλεκομένους φορείς

Τα προβλήματα αυτά έχουν ως κύρια αιτία την ανεπαρκή γνώση του κοινού για την αναγκαιότητα και υποχρέωση ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ μέσω του Συστήματος, καθώς και για τα περιβαλλοντικά οφέλη της διαδικασίας αυτής, η οποία οδηγεί στην παράνομη απόρριψη/ εγκατάλειψη των ΑΗΗΕ σε μη εγκεκριμένες περιοχές, επιτρέποντας έτσι τη λειτουργία των παράνομων δικτύων διαχείρισης. Επιπλέον, η ελλιπής εκπαίδευση των συνεργατών του Συστήματος και των εμπλεκομένων φορέων, έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο σημαντικού αριθμού κατεστραμμένων συσκευών στο Σύστημα.

Το πρόβλημα της μη ορθής περιβαλλοντικά διαχείρισης των ΑΗΗΕ η οποία επιτελείται μέσω δικτύου που δε συνεργάζεται με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. αποτελεί βασικό πρόβλημα για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ σε όλη την Επικράτεια. Τονίζεται ότι η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. αποτελεί το μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για όλες τις κατηγορίες ΑΗΗΕ από την αρμόδια αρχή του ΕΟΑΝ, επομένως η ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των ΑΗΗΕ εξασφαλίζεται μόνο από τη διαχείριση (συλλογή) των ΑΗΗΕ μέσω του συνεργαζομένου δικτύου.

Η υψηλή οικονομική αξία των ΑΗΗΕ, λόγω της σύνθεσής τους και της ύπαρξης κατασκευαστικών μερών τα οποία αποτελούνται από διάφορα μέταλλα, έχει σαν αποτέλεσμα το αυξημένο ενδιαφέρον συλλογής από γυρολόγους ή άλλες κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη συλλογή μεταλλικών απορριμμάτων. Η δραστηριότητα αυτή έχει σαν άμεσο αντίκτυπο την «απώλεια» συλλογής ποσοτήτων ΑΗΗΕ μέσω του εγκεκριμένου δικτύου και έμμεσο την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλεί η μη ορθή διαχείριση αυτών (παράδοση σε εμπόρους μετάλλων που προβαίνουν σε συμπαγοποίηση - τεμαχισμό των συσκευών χωρίς απορρύπανση).