Στόχοι

Το Infocycle έχει σαν βασικό αντικείμενο την αντιμετώπιση του προβλήματος της μη περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, τις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Ηπείρου. Εξαιτίας της φύσης του προβλήματος οι λύσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην αλλαγή συμπεριφοράς και νοοτροπίας των εμπλεκομένων μερών και του κοινού. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Infocycle καταδεικνύει τους ακόλουθους στόχους:

  • Ενίσχυση της γνώσης του κοινού σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα ΑΗΗΕ και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την υγεία από τη μη ορθή περιβαλλοντικά διαχείρισή τους.
  • Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές διαχείρισης των ΑΗΗΕ, προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά στην βελτίωση της ποιότητας και στην αύξηση της ποσότητας των συλλεγομένων συσκευών.
  • Εκπαίδευση των φορέων που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διαχείρισης ΑΗΗΕ.